Política de Cookies

As presentes Condicións Xerais teñen por obxecto regular as condicións do uso do SITIO WEB DE MAMALÚA (en adiante, “a web”). Propiedade de MAMALÚA, (en adiante, “MAMALÚA”), con identificación _______ e domicilio en Rúa de Santo Domingo, 39, 32003, Ourense, co que pode contactar a través de info@mamalua.es ou do teléfono 679 335 160.

1. Condicións de acceso

A finalidade desta web é facilitar información sobre os nosos servizos e actividades. A súa utilización supón a aceptación plena polo usuario destas condicións, polo que se non está de acordo co contido das mismas deberá abstenerse de facer uso da web, así como dos servizos que nela se ofrecen. MAMALÚA reserva o dereito a efectuar as modificacións que estime oportunas, coa posibilidade de modificar, suprimir ou incluir, sen previo aviso, novos contidos e/ou servizos, así como a forma na que estos aparezan presentados e localidazos e as condicións de uso da web. O usuario acepta que o acesso e uso da web e dos contidos incluidos na mesma ten lugar libre e conscientemento, baixo a súa exclusiva responsabilidade, e en consecuencia comprométese a:

  • Non empregar a web para a realización de actividades contrarias á lei, á moral, á orde pública en xeral e facer un uso lícito e honrado conforme ás presentes Condicións Xerais, así como absterse de realizar calquera acto que poida danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar a web e/ou impedir o normal uso e utilización por parte do resto de usuarios.
  • Non manipular ou alterar calquera contido da web sen o consentimento expreso e por escrito do seu titular. Calquera alteración, modificación ou manipulación sen o consentimento do seu titular, exime ao mesmo de responsabilidade algunha.
  • Non reproducir, copiar, distribuir, comunicar de xeito público, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa preceptiva autorización do titular dos correspondentes dereitos ou que resulte legalmente permitido, así como suprimir, eludir e manipular o Copytight e demais datos identificativos dos dereitos de MAMALÚA ou dos seus titulares incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismo de información que poidan conter os reseñador contidos.
  • Non introducir ou difundir na web programas de datos (virus ou calquera tipo de software de carácter nocivo) susceptibles de provocar danos na web.
 

MAMALÚA non garantiza a dispoñibilidade e continuidade da web nin se fai responsable de calquera dano ou prexuizos que poidan producirse, nin dos efector técnicos, incluidos virus ou outros elementos lesivos, calquera que sexa a natureza, derivados do uso da información e das materias contidas na web.

2. Uso de cookies

Coa finalidade de prestar un mellor servizo, MAMALÚA pode almacenar no ordenador do usuario pequenos ficheiros de información denominados cookies, empregados para o correcto funcionamento dalgúns dos servizos que se ofrecen, así como para realizar estadísticas de uso, diagnosticar problemas na web e para a admministración dalgúns dos servizos ofertados. Para limitar ou restrinxir a admisión de cookies no seu equipo, o Usuario pode configurar o seu navegador a estos efectos. Para máis información, por favor visite a nosa Política de Cookies.

3. Responsabilidades

O usuario ten que respostar ante os datos ou prexuízos de toda natureza que MAMALÚA ou calquera terceiro poida sufrir como consecuencia do incumprimento de calquera das obrigas ás que queda sometido polas presentes Condicións Xerais. MAMALÚA non asume ningunha responsabilidade nin realiza ningún control sobre os posibles hipervínculos que conteña a web a contidos externos da mesma. Non obstante, retirará aqueles enlaces que inclúan contidos ilícítos tan pronto como poida coñecerlo.

4. Propiedade Intelectual e Industrial

O Usuario recoñece que todos os contidos da web e, en concreto, de toda a información e materiais, a estrutura, a selección, ordenación e prestación dos seus contidos, programas e desenvolvemento de aplicacións empregados en relación con eles, están protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e industrial, que é propiedade do titular da web ou, no seu caso, de terceiros. En ningún caso o acceso aos mesmos ou a súa utilización por parte do Usuario implicará ningún tipo de renuncia, transmisión ou cesión total nin parcial de ditos dereitos, nin confire ningún dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública sobre ditos contidos sen a previa expresa autorización específicamente outorgada a tal efecto por parte de MAMALÚA ou do terceiro titular dos dereitos afectados. MAMALÚA é titular dos elementos que integran o deseño gráfico da súa web, os menús, botóns de navegación, o código, os textos, imaxes, texturas, gráficos e calquera outro contido da páxina web ou, noutros casos, dispón da correspondente autorización para a utilización de ditos elementos. Todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos amosados nesta páxina son propiedade de MAMALÚA e/ou terceiras empresas. Prohíbese empregalos ou descargalos permanentemente, copialos ou distribuilos por calquera medio sen o preceptivo consentimento do seu titular. No caso de que calquera usuario ou un terceiro consideren que calquera dos contidos foi introducido na web con violación dos seus dereitos de Propiedade Interlectual ou Industrial deberá enviar unha notificación a MAMALÚA, identificándose a si mesmo ou ao titular dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial supostamente infrinxidos, aportando título ou acreditación da representación dos mencionados dereitos.

5. Protección de datos

Para obter información acerca do tratamento dos seus datos de carácter persoal consulte a nosa Política de Privacidade.

6. Confidencialidade

Toda información que calquera das partes comunique ou facilite á outra ou á que teñan acceso calquera delas, será considerada confidencial e non poderá divulgarse, amosarse, reproducirse, copiarse, discutirse con terceiros nin empregarse por ningunha das partes para fins alleos aos que motivaron a súa comunicación.

7. Lexislación aplicable e xurisdición

As presentes Condicións Xerais ríxense polo disposto na lexislación española. Para todas as cuestións que poidan suscitarse entre as partes en relación coa interpretación e execución do presente documento, ambas partes acordan de forma expresa e con renuncia de calquera outra xurisdicción que puidera corresponderlles, á xurisdicción dos Xulgados e Tribunais de Ourense.

0
Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?